1393/5/9 23:05:11
دستگاه تسمه کش اتوماتیک

تسمه کش اتوماتیک:

هرگاه بخواهیم عمل تسمه کشی در خط تولید انجام شود لازم است یک چشم، فرمان تسمه کشی را به دستگاه انتقال دهد. به این ترتیب تسمه کش اتوماتیک نیز ساخته شد.

تعداد بازدید: 4193