1393/7/8 17:19:17
دستگاه تسمه کش اتوماتیک Automatic Strapping Machine

تسمه کش اتوماتیک:

هرگاه بخواهیم عمل تسمه کشی در خط تولید انجام شود لازم است یک چشم، فرمان تسمه کشی را به دستگاه انتقال دهد. به این ترتیب تسمه کش اتوماتیک نیز ساخته شد.

تعداد بازدید: 4487